نوسازان تنها موسسه تخصصی تحقیقاتی معماری در ایران

طراحی نورپردازی درمعماری

نورپردازی

طراحی نورپردازی در معماری رشته ای است در ارتباط با معماری و مهندسی معماری که در درجه ی اول به روشنایی ساختمان مربوط می شود. هدف طراحی نورپردازی در معماری،بدست آوردن نور کافی و مناسب با اهداف ساختمان، به تعادل رساندن هزینه های ابتدایی و عملیاتی، سیمای ظاهری و بهره وری انرژی است. طراحان نورپردازی متخصصانی هستند که باید فیزیکِ تولید و پخشِ نور را بشناسند و با روانشناسی و فیزیولوژیِ درک نور توسط انسانها، آشنا باشند. طراحی نور در معماری به طور کلی با روشنایی دائمی ساختمان در ارتباط است. نورپردازی در کنسرتها و تئاترها اهداف و متخصصان خاص خود را دارد.

مفهوم طراحی نورپردازی

طراحی نورپردازی به بررسی مقدار نورهای کاربردی مورد نیاز، میزان انرژی مصرف شده، و همچنین تاثیرات زیبایی شناسی که توسط سیستم نوری بوجود می آید، می پردازد. درب عضیا ز ساختمانها مانند مراکز پزشکی یاا ماکن ورزشی آنچه در درجه ی اول اهمیت قرار دارد فراهم کردن مقدار نور مورد نیاز با توجه به کاری است که در آنجا صورت می گیرد. در بعضی از ساختمانها، مانند انبارها یا ساختمانهای اداری، پایین آوردن هزینه هااز طریق بهره وری انرژی در سیستم روشنایی در درجه یا ول اهمیت قرار دارد. برای ساختمانهای دیگر مانند تئاترها و سالن ها آنچه مهمتر است، افزودن به زیبایی معماری و تاثیرات حسی از طریق سیستم روشنایی است. بنابراین، مهم است که تعادل بین علم تولید نور و کاربرد هنری نور در محیط ساخته شده بوجود بیاید. سیستمهای نورپردازی الکتریکی، همچنین باید هماهنگی با سیستم نور روز و تاثیرات آن را مد نظر داشته باشند. طراحی نورپردازی در معماری به سه جنبه ی اساسی در روشنایی ساختمان یا فضا توجه می کند. اولین جنبه، زیبایی شناسی ساختمان است. دومی، جنبه ی ارگونومی است، اینکه نورپردازی از چه میزان تاثیر و کاربرد برخوردار است. سومین مسئله، موضوع بهره وری انرژی است تا اطمینان حاصل شود که انرژی توسط نورپردازی زیاد، یا توسط نورپردازی غیر ضروری محیطهای وسیع یا توسط فراهم کردن نور بیشتر از نیاز )چه نیاز زیبایی و چه کاربردی(، به هدر نمی رود. زمانیکه طراح نورپردازی کار خود را آغاز می کند به تمامی این سه جنبه با جزئیات فراوان توجه می شود. در جنبه ی زیبایی شناسانه، طراح نورپردازی، این مسئله را که آیا نورپردازی باید به شکلی دقیق با زمینه ی اثر هم پیوند شود یا اینکه باید به طور برجسته خودنمایی کند و چه جنبه هایی از احساس را باید برانگیزد، اندازه گیری می کند. جنبه های کاربردی پروژه، دربرگیرنده ی نیاز به قابل رویت بودن پروژه ) اغلب در شب، اما همچنین در روز(، تاثیر نور روز بر پروژه و مسایل ایمنی )روشنایی زننده و خیره کننده، اختلالات رنگی( می شود.

منابع :

ترجمه : هانیه جعفریان – بام نامه

www.archlighting.com

wikipedia.org/wikiArchitectural-lighting-design

برچسب: